اهمیت اجتماعی-فرهنگی حمل و نقل :

علاوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگی تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی-فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را نباید از نظر دور داشت. اپلیکیشن حمل و نقل بارسی 
 
ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که حمل و نقل می تواند دلشته باشد.
بنابراین جهت ارتقاء سطح زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی، ضروری است که به توسعه حمل و نقل، به ویژه آنهایی که جنبه عام المنفعه بودن آن بیشتر است توجه خاص مبذول گردد و به این طریق به تقاضای جامعه برای دستیابی به آموزش و فرهنگ، فعالیت های اجتماعی و ورزشی و ... پاسخ مساعد داد.
حمل و نقل گاه نقش خود را از طریق سیر و سیاحت و توریسم ایفا می کند، زیرا افراد با انگیزه های گوناگون (تجارت، تحصیل، درمان، روابط سیاسی، زیارت، روابط اداری و فرهنگی و ... ) به کشورهای دیگر سفر کرده و با آداب و رسوم آنها آشنایی پیدا می کنند.
● اهمیت اقتصادی حمل و نقل دریایی :
خطوط کشتیرانی با حمل کالا از طریق راههای آبی سهم عمده ای را در جابجایی کالا دارند. عمده ترین روش حمل و نقل کالا، کشتیرانی تجاری یا باربری از طریق راههای آبی می باشد.
به همین دلیل از سال های قدیم استفاده از خدمات حمل و نقل دریایی مورد توجه بوده است و موجب می شده تا فعالیت های تجاری، اقتصادی تر گردند و به مرور زمان تا حدی که امکان داشته که جابجایی کالا از طریق راه آبی صورت گیرد، آن را جایگزین راه زمینی کرده اند.
هدف از بررسی اهمیت نقش حمل و نقل جاده ای بر اقتصاد یک کشور چیست؟
ما قصد داریم بررسی کنیم که باربری و حمل و نقل جاده ای چه نقشی در اقتصاد یک کشور دارد. حال سوال اینجاست که چرا چنین بحثی اهمیت دارد.
مگراعلام بار کرمان  نقش حمل و نقل در پیشرفت یک کشور چقدر مهم است که باید به چنین بحثی بپردازیم.
گسترش و پیشرفت یک کشور تا حد زیادی نیازمند برپایی و یا راه اندازی امکانات و پیش نیاز های حمل و نقل جاده ای کالا می باشد. البته منظور ما حمل و نقل کالایی کارآمد و موثر بر مبنای اصولی پایدار است بدون این که به محیط زیانی برساند.
یعنی پیشرفت اقتصادی یک کشور به شدت نیازمند این است که یک سامانه ترابری پایدار ایجاد شود که به توسعه پایدار شهرت دارد. توسعه پایدار نیز یکی از ستون های مهم و اساسی رشد و پیشرفت یک کشور به حساب می آید.
مزایای اهمیت دادن به حمل و نقل جاده ای
همان طور که اشاره کردیم پیش نیاز توسعه پایدار و ایجاد و رعایت اصول سامانه ترابری و حمل کالا یا حمل و نقل جاده ای جلوگیری از آسیب رساندن به محیط زیست است. ولی اهمیت دادن به حمل و نقل جاده ای دارای مزایایی است
فعالیت اصلی راه آهن افزایش حمل و نقل و در کنار آن تأمین نیازهاي زیربنایی آن است . به لحاظ رونـد رو بـه رشـد
عملکرد راه آهن می توان امیدوار بود که در صورت بودن اعتبار کافی، راه آهن بتواند به سهم مناسب خـود از حمـل و
نقل دست یابد. عملکرد سال 1376 نشان می دهد که در این سال معادل 4/24 میلیون تن کالاو 3/9 میلیون مسافر در
سطح کشور توسط راه آهن جابجا شده است. در رابطه با تکمیل و توسعه و بهسازي خطوط آهن حدود 436 کیلـومتر
آن تحویل گردید. عملکرد سال 1377 نشان می دهد که در این سال معادل 6/21 میلیون تن کالا و حدود 10 میلیون
نفر مسافر توسط راه آهن جابجا شده است. با توجه به عملکرد سال 1376 مشخص می گردد کـه راه آهـن در زمینـه
حمل کالا از رشدي منفی معادل 4/11 درصد و در زمینه حمل مسافر از افزایشی معـادل 7/9 درصـد برخـوردار بـوده
است. در رابطه با تکمیل و توسعه و بهسازي خطوط آهن، عملکرد سال 1377 نشان می دهـد کـه در ایـن سـال 554
کیلومتر خط آهن تحویل گردید. عملکرد سال 1378 نشان می دهد که میزان کالاي جابجا شده در این سـال معـادل
23 میلیون تن و تعداد مسافر جابجا شده برابر 6/10 میلیون نفر است که به ترتیب رشدي حدود 6 و 9 درصد را نسبت
به سال قبل نشان می دهد. در رابطه با تکمیل و توسعه بهسازي خطوط آهن، در این سـال 395 کیلـومتر خـط
آهن تحویل گردیده است. عملکرد سال 1379 نشان می دهد که 4/30 میلیون تـن کـالا و تعـداد 3/12 میلیـون نفـر
مسافر جابجا شده اند. همچنین در این سال 770 کیلومتر خط آهن، تکمیل و توسعه و بهسازي شده اند[7 .[
راه آهن جمهوري اسلامی ایران به منظور حمل و نقل بار و مسافر سعی بر این داشته که ناوگان در سرویس خود را در
حد مناسب و مطابق با استاندارد راه آهن (UIC (نگهداري کند. همچنین در راستاي افزایش ظرفیت ناوگان، راه آهـن
از طرق مختلفی چون بازسازي و خرید توانسته است تا حدودي سن ناوگان فرسوده خود را کاهش دهد. بطوري که در
سالیهاي 78-76 به ترتیب معادل 224،1100،264 دستگاه واگن باري و در زمینه واگن مسافري حـدود 237 دسـتگاه
خریداري شده است. شرکت راه آهن به منظور توسعه حمل و نقل ترانزیت و افزایش درآمدهاي ارزي نسبت به تجهیـز
پایانه ها و گسترش فعالیتهاي بازاریابی و افزایش کریدورهاي ترانزیتی اقدامات مناسبی را از سال 75 آغاز کرده اسـت. 
نقش حمل‌و‌نقل در توسعه اقتصادی
بخش حمل‌ونقل دو نقش اساسی در باربری انلاین افغانستان  اقتصاد کشور دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل‌ونقل، اثر مستقیمی است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. در واقع، بخش حمل‌ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم دارد.
 
نقش حمل‌و‌نقل در توسعه اقتصادی
 تین نیوز
   حمید آذرمند- تحلیلگر اقتصادی: بخش حمل‌ونقل دو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل‌ونقل، اثر مستقیمی است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. در واقع، بخش حمل‌ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم دارد.
 
با نگاهی به حساب‌های ملی، سهم ارزش افزوده بخش حمل‌ونقل از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است تا حدی که آمارها نشان می‌دهد، در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین بالغ بر ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش حمل‌ونقل ایجاد کرده است. این رقم اثر مستقیم حمل‌ونقل در اقتصاد را نشان می‌دهد، ولی نقش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی بیش از آن است.